Efikasno, jednostavno, završite sve faze

Leica Pegasus:Manager – zaokružite svoj sistem za mobilno mapiranje

Efikasno, jednostavno, završite sve faze, od planiranja snimanja do automatske ekstrakcije i kolaboracije sa Jetstream tehnologijom do pregleda podataka preko web-a

Leica Pegasus:Manager je klijent snimanja realnosti koji se koristi za mobilno mapiranje, jedinstvena desktop aplikacija kojom se podaci procesiraju, analiziraju, kojom se iz oblaka tačaka generišu karakteristični elementi ili objekti.

Leica Pegaus:Manager je desktop klijent koji se sastoji od različitih modula i koji vam omogućava da sam odabete rešenje koje najbolje zadovoljava potrebe projekata na kojima radite. Precizno planiranje misija, obrada podataka, automatska ekstrakcija, kvalitetna izrada izveštaja izvedenih procesa čine Leica Pegasus:Manager efikasnim integralnim rešenjem koje donosi krajnji rezultat visokog kvaliteta.

Opciono Pegasus:Manager može publikovati Jetstream fajlove koji korisnicima Cyclone pltforme da kombinuju podatke sa više platformi u jedan jedinstveni sistem.

Leica PegasusManager - Mission Planning

Planiranje misija

Modul za planiranje misija vam pruža mogućnost da pravilno pripremite akviziciju podataka, određivanjem optimalnog vremena za prikupljanje podataka – na osnovu predviđene konstelacije satelita, pozicije sunca, lokacija GNSS baznih stanica, kao i efekata uticaja zgrada na GNSS signale.

Leica PegasusManager - Processing

Procesiranje

Modul za procesiranje je brz, efikasan i kombinuje podatke iz inercijalne jedinice, GNSS-a, kamera i laserskog skenera u jedno jedinstveno integralno rešenje. Integrisano određivanje trajektorije kombinovanjem podataka sa  GNSS prijemnika i IMU-a automatski optimizuje parametre procesiranja u cilju određivanja najbolje trajektorije – bez ikakve spoljašnje interakcije. 3D set podataka je komponovan od kalibrisanih i georefernciranih kombinacija tačaka i fotografija celog projekta. Svi podaci se mogu vizelizovati u besplatnom pregledaču, jednostavno eksportovati , ili pregledati online u Leica Pegasus WebViewer-u.

Leica PegasusManager - SLAM

SLAM (Simultaneous Location And Mapping)

SLAM modul određuje trajektoriju u uslovima u kojima nema dobrog prijema GNSS signala – čak i u potpuno zatvorenim prostorima. Metod se zasniva na određivanju trajektorije upoređujući prethodnu sa trenutnom pozicijom sistema. SLAM QC alat vam omogućava da grafički proverite i dodatno popravite SLAM algoritam računanja.

Leica PegasusManager - Trajectory

Izravnanje trajektorije

Modul za izravnanje trajektorije je dostupan u Basic i Advnaced verziji, i nudi različite tipove izravnanja trajektorije u zavisnosti od potreba. Izravnjanje je moguće izvršiti potpuno automatskim određivanjem zajedničkih tačaka (veznih tačaka) iz različitih prolaza ili kroz određivanje markica kao što su sfere, slikovne markice…

Napredni radni proces za više prolazaka dozvoljava da se kombinuju podaci koji su snimljeni ovim načinom snimanja, na primer snimanje auto puta koji ima više traka prolaskom kroz svaku traku.

Leica PegasusManager Blur Erase

Alatka za automatsko zamućenje

U vremenu kada je privatnost postala jedan od najvećih pravnih začkoljica, modul za automatsko zamućivanje lica i registarskih tablica predstavlja jedan od osnovnih alata. Ovaj sofisticirani algoritam automatski detektuje automobile i ljude, i postavlja zamućenje tako da ih je nemoguće prepoznati. Proces je potpuno automatski, i približno 30 puta brži u poređenju sa manuelnim procesom. Ovaj alata je potreban svima koji podatke dele sa svojim klijentima ili trećim licima.

Leica PegasusManager - Road-Factory

Road:Factory

Road:Factory je modul koji automatizuje ekstrakciju i računanje najvažnijih elemenata puta koji je snimljen Pegasus sistemom. Modul povećava efikasnost vašeg mobilnog sistema za mapiranje kroz potpuno digitalni proces, uz značajno smanjene vremena potrebnog za obradu ili izmenu. Naš digitalni proces, fokusiran je značajno smanjene interakcije između čoveka i mašine, odnosno smanjenje manuelnih operacija.

Leica PegasusManager - Rail-Factory

Rail:Factory

Rail:Factory je modul koji automatizuje ekstrakciju i računanje najvažnijih elemenata železničke infrastrukture. Automatska ekstrakcija dozvoljava korisniku da računa, na primer, geometriju šina i kontaktne mreže veoma brzo i efikasno. Automatska analiza slobodnih profila, bilo kog objekta, automatska ekstrakcija karakterističnih elemenata i auto detekcija perona su samo neke od integrisanih funkcionalnosti ovog modula, koji je ranije bio poznat kao SiRail paket.

Leica PegasusManager - ATRACK

ATrack

ATrack modul koji precizno računa i određuje geometrijske elemente železničke infrastrukture kao 2D poziciju u odnosu na kolosek  kroz automatske funkcije iz Rail:Factory modula. Na osnovu pozicije u odnosu na osovinu, ATrack automtski računa zakrivljenje i parametre svakog elementa. Napredno računanje geometrije donosi optimizaciju geometrije u 2D i na osnovu toga mogućnost računanja novih rešenja za podbijanje pruge.

Leica PegasusManager - Real-Time

Razmena podataka u realnom vremenu (RealTime data exchange)

Ovaj modul omogućava, da bez promene radnog proces, u Leica Pegasus:Manager-u , brzo i direktno šaljete 3D koordinate sa naše platforme u bilo koji softver koji koristite. Sveobuhvatne, kalibrisane panoramske fotografije i oblak tačaka nude jednostavno i sigurno rešenje da izvedete virtuelni premer.

Leica Pegasus Viewer

Leica Pegasus Viewer je besplatan softver koji omogućava da brzo i jednostavno proverite podatke koje ste prikupili sistemom za mobilno mapiranje. U njemu se prikazuju snimljene misije, a korisnik može da se kreće kroz fotografije i oblak tačaka. Takođe,  moguće je vršiti merenja, kako na oblaku tačaka tako i na fotografijama, kao i kreiranje izveštaja kombinovanjem GIS informacija i podataka sa Pegasus sistema.