Softver za kontrolu kvaliteta i analizu performansi GNSS stanica i mreža

Leica SpiderQC

Leica SpiderQC – softver za kontrolu kvaliteta i analizu performansi GNSS Stanica i mreža

Leica GNSS QC je vrhunski softver za praćenje kvaliteta GNSS podataka kao dodatak Leica GNSS Spideru ili bilo kom drugom mrežnom GNSS softveru.
On je samostalan softver koji može vršiti automatsku proveru kvaliteta i kreiranje izveštaja o arhiviranim RINEX podacima. Napredni alati za analizu omogućavaju detaljnu evaluaciju stanica, testiranje performansi prijemnika i ocenu višestruke refleksije. Obezbedite da vaša GNSS mreža radi najoptimalnije koristeći brojne funkcionalnosti za proveru kvaliteta koje poseduje GNSS QC.

Višenamenski
GNSS QC je višenamenski alat za analizu GPS podataka koji može biti korišćen za:

 • Detaljnu evaluaciju stanice
 • Kontrolu kvaliteta GPS referentne mreže
 • Testiranje performansi Prijemnika
 • Analizu dvo- i jednofrekventnih podataka
 • Analizu pomeranja stanica u realnom vremenu i post-processingu
 • Prikaz IONEX mapa
 • Menadžment RINEX podataka (spajanje, decimiranje)

Pogodan za sve Referentne Mreže

 • Leica GNSS QC procesira GPS i GNSS podatke u standardnom RINEX formatu koji je podržan u svim vodećim mrežnim softverima.
 • Leica GNSS QC je savršena dopuna za sve mreže referentnih stanica.
 • On omogućava mrežnim operatorima da prate kvalitet mreže ne veoma efikasan način.
 • U kombinaciji sa superiornim performansama i fleksibilnošću GNSS Spider softvera za referentne stanice i GPS1200 senzorima, Leica Geosystems postavlja nove standarde za GNSS Referentne Stanice i Mreže.

Napredni Alati za Analizu Podataka
Skup funkcija namenjenih za analizu podataka GNSS referentnih stanica uključujući:

 • Proveru kvaliteta za verifikaciju količine podataka (praćenje satelita, prekidi u podacima),
 • Analiza višestruke refleksije u obliku numeričkih izveštaja i grafičkih prikaza podataka za  refleksiju kodnih podataka (MP1 i MP2) za obe frekvencije.
 • Signal/šum odnos (SNR) analiza u numeričkom i grafičkom obliku.
 • Alati za analizu koordinata za prikaz koordinatnih informacija u realnom vremenu ili offline za upotrebu sa Leica GPS Spider Positioning Proizvodima za testiranje performansi rovera.

Automatizovana Analiza Podataka GPS Referentnih Stanica
Mreže referentnih stanica generišu ogromne količine podataka. Vršenje detaljne analize tih podataka nije moguće bez sofisticiranih alata za analizu i kreiranje izveštaja. Leica GNSS QC nudi obiman skup alata kreiranih za inspekciju, alarmiranje, prikaz i distribuciju podataka koji se odnose na kvalitet podataka referentnih mreža. Statusne informacije su raspoložive u grafičkom obliku. Za detaljnija ispitivanje može biti kreiran skup tekstualnih izveštaja, web stranica i grafika.

Analiza Mrežnog RTK procesiranja
GNSS QC može biti korišćen za vizuelizaciju ocene popravaka u Leica SpiderNet RTK mreži.  Inovativne  NOVA(Network Online Visualization of Accuracy) mape prikazuju ocenjeni nivo popravaka za RTK rover korisnike koji primaju mrežne korekcije ili korekcije sa pojedinačnih (najbliža) stanica. NOVA mape omogućavaju mrežnim operatorima da izmere benefit koji mrežne korekcije donose njihovim korisnicima i omogućavaju im da identifikuju potencijalne “vruće tačke”. Korisnici mreže mogu videti mape preko interneta i tako se uveriti u kvalitet korekcija koje pruža mreža i odlučiti se između korišćenja mrežnih RTK korekcija ili korekcija sa najbliže stanice.

Analiza pomeranja
GNSS QC je sposoban za računanje i grafički i numerički prikaz pomeranja brzinom do 20 Hz. Svetlosnim simbolima (semafor) i moćnim sistemom slanja poruka GNSS QC je idealan partner uz Leica GNSS Spider za praćenje  deformacija korišćenjem GPS/GLONASS satelitskih sistema i praćenje integriteta referentnih stanica. GNSS QC takođe obezbeđuje analizu podataka za brojne geodetske procesne pakete, kao što je Bernese, kroz podršku SINEX formata. Longitudinalna, transverzalna, koordinatna (easting, northing), visinska, 2D i 3D pomeranja su sračunata u realnom vremenu i mogu biti prikazana na Internetu u obliku različitih grafika (vremenske serije, tačkasti i vektorski grafici). Filterovanje i arhiviranje podataka je takođe raspoloživo.

Provera limita i obaveštavanje
Tri nivoa za sve vrste pomeranja za svaku baznu liniju mogu biti definisana. Fleksibilni sistem obaveštavanja omogućava konfigurisanje email, SMS i drugih komandnih akcija da budu povezani sa svakom proverom limita i sistemskom porukom. Trenutna konekcija i svetlosni simbol je prikazan za svaku baznu liniju.

Industrijski standardni formati podataka
Leica GNSS QC radi sa standardnim formatima podataka uključujući RINEX, SINEX, IONEX i NMEA GGA, GNS, GGQ i LLQ kao i Leica binarnim formatima. TCP/IP, serijski i SQL database komunikacioni linkovi su podržani. Direktna veza između Leica GNSS QC i Leica GNSS Spider i Leica SpiderWeb čini konfiguraciju sistema brzom i lakom.

Slobodna verzija
Leica GNSS QC može biti preuzet i slobodno korišćen. Nikakva registracija softvera niti zaštitni softverski ključ nisu potrebni. Slobodna licenca uključuje sledeće funkcionalnosti:

 • Manuelna provera kvaliteta RINEX podataka (preko GUI i komandne linije)
 • Alati za menadžment RINEX podataka (spajanje/decimiranje)
 • Detaljnija analiza RINEX podataka (samo sa ponuđenim setom podataka)
 • IONEX alati za plotovanje