Skladišni rezervoari

Zapremina

Obim akreditacije za merila iz oblasti zapremine odnosi se na etaloniranje skladišnih rezervoara za čuvanje nafte i tečnih naftnih proizvoda.

Akreditovani smo za etaloniranje i izdavanje uverenja o etaloniranju sa tabelama zapremine sledećih zapreminskih sudova:

  • Vertikalni cilindrični rezervoari
  • Horizontalni cilindrični rezervoari
  • Sferni rezervoari
  • Nestandardni oblici rezervoara

ISO standardne metode

Standardne metode etaloniranja koje primenjujemo u našem obimu akreditacije iz oblasti zapremine realizujemo pomoću najsavremenije tehnologije 3D laserskog skeniranja (više u proizvodima) i softvera za menadžmet oblaka tačaka u koje se ubrajaju Leica Infinity, 3DReshaper i Leica Cyclone, uključujući i softver specijalne namene za unošenje odgovarajućih korekcija u konačnu tabelu zapremine.

Naše hardvere i softvere primenjujemo u skladu sa metodama koje su opisane u međunarodnim dokumentima iz grupe tehničkog ISO komiteta za naftu i tečne naftne proizvode, odnosno potkomiteta koji definiše geometrijske metode etaloniranja rezervoara elektro-optičkim merenjem rastojanja. Reč je o sledećim metodama:

  • ISO 7507-4, Nafta i tečni naftni proizvodi — Kalibracija vertikalnih cilindričnih rezervoara — Deo 4: Unutrašnja optičko-električna metoda merenja rastojanja
  • ISO 12917-2 Nafta i tečni naftni proizvodi — Kalibracija horizontalnih cilindričnih rezervoara — Deo 2: Unutrašnja elektro-optička metoda merenja rastojanja
  • Da bi tabele zapremine bile korigovane za utivaj temperature, hidrostatičkog pritiska i nagiba ose cilindričnog dela rezervoara, koristi se softver specijalizovane namene, realizovan od srane laboratorije Vekom Geo, u skladu sa korekcijama opisanim u ISO 7507-1.

Metode razvijene u laboratoriji

Pored primene metoda koje su zasnovane na standardnim dokumentima, laboratorija za etaloniranje Vekom Geo zahvaljujući dostupnosti najsavremenijim tehnologijama, u svojoj praksi takođe razvija, validuje i akredituje sopstvene metode etaloniranja. Među njima je i metoda za etaloniranje sfernih rezervoara primenom laserskog skeniranja.