Leica sistem za automatski monitoring deformacija

Leica GeoMoS Monitoring Softver

Leica GeoMoS Monitoring Softver – za automatski monitoring deformacija

Svaki projekat monitoringa obuhvata specifične zahteve u pogledu merenja i tačnosti. Leica GeoMoS softver obezbeđuje visoko fleksibilni automatizovani sistem za deformacioni monitoring koji je sposoban da kombinuje geodetske, geotehničke i meteorološke senzore u skladu sa potrebama vašeg monitoring projekta, bilo da se radi o malom ili velikom objektu, o privremenoj ili permanentnoj instalaciji.

Višestruka namena
Leica GeoMoS je višenamenski softver za automatski monitoring objekata koji može biti korišćen za:

 • Deformacioni monitoring objekata (npr. brana, tunela, mostova, visokih zgrada, konstrukcija)
 • Detekciju klizišta i sleganja tla (npr. kopova, vulkana)
 • Automatizovani premer (npr. kontinualna, automatizovana merenja)
 • I mnoge druge objekte

Skalabilan i fleksibilan
GeoMoS skladišti sva merenja i rezultate u otvorenoj SQL bazi podataka. Podacima se može pristupiti lokalno ili daljinski, korišćenjem GeoMoS Analyzer ili nekog drugog softvera.

Leica GeoMoS softver je izuzetno fleksibilan i omogućava vam da izaberete samo one funkcionalnosti koje su vam potrebne. Koncept senzorskih licenci znači da se softver može proširivati i prilagođavati prema broju i tipovima senzora koje imate priključene. Dodatne funkcionalnosti mogu lako biti dodate kasnije ukoliko je to potrebno.

Povezivanje Senzora
Leica GeoMoS nudi mogućnost povezivanja geodetskih (totalne stanice i GNSS sensori) i geotehničkih senzora u cilju razumevanja razlika bilo kojih detektovanih pomeranja i poboljšanja mogućnosti predikcije neželjenih događaja.

 • Totalne stanice
 • GNSS senzori
 • Konekcija na Leica GNSS Spider za napredni GNSS monitoring
 • Niveliri
 • Senzori nagiba: Leica Nivel20 i Nivel200 Serija
 • Meteorološki senzori (npr. temperatura, pritisak)
 • Interfejs na Campbell Scientific registratore, koji mogu da podrže najveći broj komercijalno  raspoloživih geotehničkih senzora za merenje različitih efekata i uslova (npr. ekstenziometri, piezometri, inklinometri, termometri, barometri i mnogi drugi)

Osim tradicionalne serijski bazirane komunikacije Leica GeoMoS takođe podržava direktni TCP/IP komunikacioni interfejs kao podršku Ethernet tehnologiji i mobilnim mrežama.

Karakteristike softvera

 • Projektni koncept za periodične deformacione monitoring projekte
 • Skladištenje podataka u otvorenoj SQL bazi podataka
 • Paralelno korišćenje multi-senzora
 • Širok raspon komunikacionih tehnologija za kontrolu senzora i prikupljanje podataka
 • Totalna stanica sa mogućnošću merenja velikih dužina (do 8 km)
 • Meteorološko mrežno modeliranje u području merenja
 • Računanje virtuelnih senzora
 • Fleksibilna i podesiva provera limita na više nivoa
 • Moćan menadžment događaja i slanje poruka
 • Vizuelna i numerička analiza
 • Editovanje i reprocesiranje podataka sa totalnih stanica kroz celu istoriju podataka
 • Statusne informacije korišćenjem svetlosnih signala – “semafora” na pozadinskoj fotografiji ili mapi
 • Import/Export u druge sisteme (ASCII, DXF, WMF, standardni Excel formati)
 • Automatski backup i arhiviranje